صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۸۳ ۰.۴۶ ۱,۹۷۹.۱۳ ۴۲۸.۲۸
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۶۸ ۰.۴۲ ۱,۰۷۲.۷۴ ۳۶۶.۸۵
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۰.۳۱) ۰ (۶۸.۰۵) ۱.۱۸
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۰.۸۷) ۰
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۱۶ ۰.۶۱ ۷۷.۸۲ ۸۲۷
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۴۵ ۰.۱۶ ۴۱۷.۸۷ ۸۰.۷۶
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۲۲ ۰.۰۶ ۱۲۳.۳۲ ۲۶.۷
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۱۱ ۰.۰۲ ۴۶.۹۴ ۷.۳۷
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ (۰.۲۵) (۰.۲۳) (۵۹.۷۲) (۵۷.۳۲)
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰.۵۵ ۰.۶۳ ۶۳۰.۷۹ ۸۹۴.۴
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۰.۶۴) (۰.۷) (۹۰.۵۱) (۹۲.۳۸)
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱.۴۴ ۱.۳۶ ۱۸,۳۸۶.۰۲ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۹۵ ۱.۳۱ ۳,۰۳۵.۶۷ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۴۴) (۰.۱۴) (۸۰.۲۴) (۴۰.۷)
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۰۱ ۰.۲۱ ۳.۴۲ ۱۱۶.۷