صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ (۰.۲۴) (۰.۲۸) (۵۸.۶۱) (۶۴.۲۹)
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۷۷ ۱.۴۵ ۱,۵۳۱.۰۴ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰ ۰ ۰.۱۹ ۰
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۰۶) ۰ (۲۰.۴) ۰
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۵۲ ۱.۲۱ ۵۷۴.۱۲ ۸,۰۱۳.۲۸
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۴ ۰
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۱,۵۵۰.۲۱ ۱,۴۱۱.۸۱
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۱۶ (۰.۱۶) ۸۲.۲۶ (۴۳.۹۲)
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۱۷ ۰.۰۱ ۸۳.۵۵ ۲.۰۲
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۰.۶۲) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۴۳ ۱.۶۷ ۱۷,۷۰۶.۲۸ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۲۵ ۰.۴۸ ۱۵۲.۲۷ ۴۶۸.۳۴
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۰۵) ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۸ ۰.۲۲ ۳۳.۹۲ ۱۲۵.۶۴
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۱۵ ۰.۰۶ ۷۳.۱۴ ۲۲.۷۱
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ (۰.۱) (۰.۱۴) (۳۰.۶۸) (۳۹.۲۶)
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۵) (۰.۴۶) (۸۳.۹۸) (۸۱.۵۶)