صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۷۷ ۱.۴۵ ۱,۵۳۱.۰۴ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۸۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰ ۰ ۰.۱۹ ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۰۶) ۰ (۲۰.۴) ۰
۸۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۵۲ ۱.۲۱ ۵۷۴.۱۲ ۸,۰۱۳.۲۸
۸۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۴ ۰
۸۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۱,۵۵۰.۲۱ ۱,۴۱۱.۸۱
۸۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۱۶ (۰.۱۶) ۸۲.۲۶ (۴۳.۹۲)
۸۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۱۷ ۰.۰۱ ۸۳.۵۵ ۲.۰۲
۸۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۰.۶۲) ۰
۹۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰
۹۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۴۳ ۱.۶۷ ۱۷,۷۰۶.۲۸ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۹۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۲۵ ۰.۴۸ ۱۵۲.۲۷ ۴۶۸.۳۴
۹۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۰۵) ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۸ ۰.۲۲ ۳۳.۹۲ ۱۲۵.۶۴
۹۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۱۵ ۰.۰۶ ۷۳.۱۴ ۲۲.۷۱
۹۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۹۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۹۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ (۰.۱) (۰.۱۴) (۳۰.۶۸) (۳۹.۲۶)
۹۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۵) (۰.۴۶) (۸۳.۹۸) (۸۱.۵۶)
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۸۳ ۰ ۱,۹۷۹.۱۳ ۰