صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ ۰.۱۴ ۰
۶۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳ ۰
۶۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۶۸ ۰.۰۱ ۱,۱۰۵.۲۵ ۲.۱۵
۶۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۹ ۰.۴۳ ۴۰.۸۵ ۳۷۶.۶۵
۶۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱.۱۵ ۲.۰۳ ۶,۳۶۶.۹۹ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۶۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۹۶) (۰.۵۵) (۹۷.۰۸) (۸۶.۸۴)
۶۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۳۳ ۱.۷۹ ۱۲,۴۶۹.۵۲ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۶۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۶۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ ۰.۷۲ ۰
۷۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۹۹ ۰.۷۱ ۳,۵۹۴.۰۴ ۱,۲۰۱.۵۲
۷۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۵۶ ۰.۲۴ ۶۸۰.۶۴ ۱۳۶.۴۲
۷۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۶۷ ۳.۱ ۱,۵۱۱,۷۰۳.۲۲ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۷۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱.۳۳ ۱.۴۷ ۱۲,۴۱۷.۸۹ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۷۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۷۹ ۱.۲۱ ۱,۶۹۶.۲۲ ۷,۸۳۱.۵۲
۷۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ ۰.۲۸ ۰
۷۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ ۰.۶۳ ۰
۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۱.۹۷) (۲.۶۲) (۹۹.۹۳) (۹۹.۹۹)
۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۷۵) (۱.۲۵) (۹۳.۶۴) (۹۹)
۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱.۱۲ ۱.۱۶ ۵,۷۶۱.۸۳ ۶,۷۴۳.۷
۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۵۸) (۰.۶۸) (۸۷.۸۷) (۹۱.۶۵)