صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱۸۱ ۱۳۸۷/۰۴/۰۳ ۰.۴۶ (۰.۱۸) ۴۲۶.۱۳ (۴۷.۸۶)
۴۱۸۲ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ ۱.۴۷ ۰.۹۳ ۲۰,۷۶۶.۳۲ ۲,۸۴۷.۷۲
۴۱۸۳ ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ ۱.۳۱ ۱.۳۶ ۱۱,۴۳۶.۵۲ ۱۳,۸۱۹.۳۸
۴۱۸۴ ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۴۱۸۵ ۱۳۸۷/۰۳/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۳۲ ۰
۴۱۸۶ ۱۳۸۷/۰۳/۲۹ ۱.۲۷ ۱.۱۶ ۹,۹۵۶.۴۳ ۶,۷۰۰.۳۷
۴۱۸۷ ۱۳۸۷/۰۳/۲۸ ۱.۲۵ ۰.۸۵ ۹,۲۱۴.۶۹ ۲,۰۶۴.۲۶
۴۱۸۸ ۱۳۸۷/۰۳/۲۷ ۱.۳۵ ۱.۱۲ ۱۳,۴۲۹.۸۶ ۵,۷۸۷.۸۹
۴۱۸۹ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ ۱.۹۲ ۰.۶۳ ۱۰۲,۷۲۰.۷۳ ۸۷۶.۳۷
۴۱۹۰ ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ ۲.۴۹ ۰.۱۸ ۸۰۱,۰۸۲.۵۱ ۹۵.۷۷
۴۱۹۱ ۱۳۸۷/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۱) ۰
۴۱۹۲ ۱۳۸۷/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۴۱۹۳ ۱۳۸۷/۰۳/۲۲ ۰.۳۷ ۰.۸۳ ۲۹۱.۹۲ ۱,۹۱۴.۸۸
۴۱۹۴ ۱۳۸۷/۰۳/۲۱ ۷.۶۳ ۲.۴۴ ۴۵,۲۶۴,۱۸۰,۳۰۴,۷۹۲.۹ ۶۵۹,۴۵۸.۵۷
۴۱۹۵ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ ۰.۷۶ ۰.۸۵ ۱,۵۰۶.۵۵ ۲,۱۱۱.۷۱
۴۱۹۶ ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ ۰.۸۵ ۰.۴۳ ۲,۱۳۴.۴۴ ۳۷۶.۷
۴۱۹۷ ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۳) ۰
۴۱۹۸ ۱۳۸۷/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۴۱۹۹ ۱۳۸۷/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۴۲۰۰ ۱۳۸۷/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰