صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۰۶) ۰.۱۴ (۱۸.۷۲) ۶۸.۵۱
۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۶۲ ۰.۸۹ ۸۵۷.۸۵ ۲,۴۵۶.۶۸
۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۱۲ ۰.۳۸ ۵۵.۴۳ ۲۹۸.۵
۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۷۸) (۱) (۹۴.۳۴) (۹۷.۴۶)
۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۳۵.۶۶ ۸۷.۳۲
۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ ۰.۲۳ ۰
۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ ۰.۲۲ ۰
۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ ۰.۷۲ ۰
۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۴۴ ۰.۲۲ ۳۹۲.۶۴ ۱۱۹.۴۸
۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۸۹) (۱.۳۹) (۹۶.۱۷) (۹۹.۳۹)
۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۱۲) ۰.۰۷ (۳۴.۹۸) ۳۱.۳۳
۳۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۵۷) (۰.۳) (۸۷.۶۳) (۶۶.۶۹)
۳۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ ۰.۲۲ ۰
۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۰۸ ۱.۲۱ ۴,۹۰۶.۶۶ ۷,۸۶۱.۷۱
۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ ۱.۰۹ ۰
۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۲,۴۷۵.۶۴ ۱,۹۴۶.۷
۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ ۰.۶۴ ۰
۳۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۲۷) (۰.۷۷) (۶۳.۲۳) (۹۴.۰۷)
۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ ۰.۲۵ ۰