صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۲,۹۱۶,۴۵۲ ۷۲.۸ % ۸۴۷,۰۵۵ ۲۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۸۵,۲۹۵ ۴.۶۳ % ۵۷,۴۶۳ ۱.۴۳ % ۱,۰۰۵,۷۶۲ ۲۵.۱ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۲,۹۶۷,۳۹۶ ۷۳.۹۳ % ۸۴۰,۲۷۸ ۲۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۷۹۲ ۳.۸۳ % ۵۲,۴۷۰ ۱.۳۱ % ۱,۰۱۹,۶۴۵ ۲۵.۴ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۲,۹۷۰,۵۲۶ ۷۴.۰۸ % ۸۳۹,۹۲۲ ۲۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۴۵۶ ۳.۸۳ % ۴۵,۷۹۸ ۱.۱۴ % ۱,۰۲۵,۶۱۰ ۲۵.۵۸ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲,۹۶۳,۷۰۹ ۷۱.۵۶ % ۸۳۹,۴۷۹ ۲۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۹۲,۳۶۵ ۷.۰۶ % ۴۵,۷۷۸ ۱.۱۱ % ۱,۰۲۷,۲۴۵ ۲۴.۸ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲,۸۷۲,۹۶۱ ۷۳.۶۴ % ۶۷۹,۷۶۷ ۱۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۰۲,۸۴۷ ۷.۷۶ % ۴۵,۷۵۹ ۱.۱۷ % ۱,۰۰۹,۰۳۴ ۲۵.۸۶ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲,۸۷۲,۹۶۱ ۷۳.۶۴ % ۶۷۹,۶۴۸ ۱۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۰۲,۸۴۷ ۷.۷۶ % ۴۵,۷۳۹ ۱.۱۷ % ۱,۰۰۹,۰۳۴ ۲۵.۸۶ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲,۸۷۲,۹۶۱ ۷۳.۶۸ % ۶۷۹,۵۲۹ ۱۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۳۰۱,۱۸۷ ۷.۷۲ % ۴۵,۷۱۹ ۱.۱۷ % ۱,۰۰۹,۰۳۴ ۲۵.۸۸ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲,۸۵۹,۷۰۲ ۷۳.۲۸ % ۶۶۴,۷۵۵ ۱۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۳۲,۳۸۱ ۸.۵۲ % ۴۵,۷۰۰ ۱.۱۷ % ۱,۰۰۱,۱۳۳ ۲۵.۶۵ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲,۸۱۷,۰۴۶ ۷۳.۰۵ % ۶۶۳,۷۹۶ ۱۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۳۳۰,۰۰۲ ۸.۵۶ % ۴۵,۶۸۰ ۱.۱۸ % ۹۹۰,۱۱۶ ۲۵.۶۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲,۶۵۹,۷۶۹ ۷۱.۷۲ % ۶۶۲,۲۹۱ ۱۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۷۱۲ ۹.۱۹ % ۴۵,۶۶۰ ۱.۲۳ % ۹۵۳,۲۵۱ ۲۵.۷ %