صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۷۳,۶۶۹ ۷۷.۸۲ ۱,۷۸۱,۳۰۵ ۷۳.۵۶ ۱,۹۵۳,۸۹۵ ۷۳.۶۵ ۱,۷۸۹,۲۹۳ ۶۹.۹۴
اوراق ۳۶,۶۴۴ ۱۶.۴۲ ۴۸۸,۳۸۸ ۲۰.۱۶ ۴۹۵,۵۱۰ ۱۸.۶۷ ۴۵۱,۶۱۰ ۱۷.۶۵
وجه نقد ۷,۸۸۵ ۳.۵۳ ۷۴,۷۷۰ ۳.۰۸ ۱۲۰,۳۱۹ ۴.۵۳ ۲۶۱,۸۲۴ ۱۰.۲۳
سایر دارایی ها ۸,۸۸۸ ۳.۹۸ ۱۴۷,۶۵۵ ۶.۰۹ ۱۴۰,۸۰۸ ۵.۳ ۱۰۵,۵۹۸ ۴.۱۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۱,۱۶۴ ۳۱.۸۹ ۶۰۰,۰۴۴ ۲۴.۷۸ ۶۷۹,۶۸۵ ۲۵.۶۲ ۶۵۷,۷۳۴ ۲۵.۷۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد