صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۱۶,۹۴۳ ۷۶.۰۹ ۲,۱۷۰,۶۹۴ ۷۰.۴۶ ۲,۶۶۲,۲۹۸ ۷۰.۸۳ ۲,۹۱۶,۴۵۲ ۷۲.۸
اوراق ۴۹,۸۴۳ ۱۷.۴۸ ۶۴۶,۴۰۰ ۲۰.۹۸ ۷۰۰,۴۰۹ ۱۸.۶۳ ۸۴۷,۰۵۵ ۲۱.۱۴
وجه نقد ۱۲,۴۵۷ ۴.۳۷ ۲۱۷,۴۱۸ ۷.۰۶ ۳۴۷,۰۷۷ ۹.۲۳ ۱۸۵,۲۹۵ ۴.۶۳
سایر دارایی ها ۷,۲۹۵ ۲.۵۶ ۴۶,۱۳۴ ۱.۵ ۴۸,۸۲۵ ۱.۳ ۵۷,۴۶۳ ۱.۴۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۶,۷۵۹ ۳۰.۴۳ ۷۹۰,۳۸۶ ۲۵.۶۶ ۹۳۷,۹۴۴ ۲۴.۹۵ ۱,۰۰۵,۷۶۲ ۲۵.۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد