صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲,۲۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۷,۷۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۵۶,۲۹۰,۹۹۳,۳۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۶,۵۸۴,۶۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۵,۷۵۰,۳۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۵,۷۵۰,۳۸۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۷۶,۵۸۴,۶۳۷ ۷۵,۷۵۰,۳۸۳ ۰ ۱۳۹ ۱۶۴,۲۸۴ ۱۶ ۱۱۲,۰۵۶ ۵۲,۲۲۸ ۳,۹۵۶,۲۹۰,۹۹۳,۳۹۵
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۷۷,۱۵۹,۹۹۷ ۷۶,۳۰۹,۷۴۹ ۰ ۱۱۹ ۱۶۴,۱۴۵ ۱۱ ۱۱۲,۰۴۰ ۵۲,۱۰۵ ۳,۹۷۶,۱۱۹,۴۶۴,۶۴۷
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۷۷,۲۵۷,۹۳۵ ۷۶,۴۰۵,۰۷۲ ۰ ۸۰ ۱۶۴,۰۲۶ ۷ ۱۱۲,۰۲۹ ۵۱,۹۹۷ ۳,۹۷۲,۸۳۴,۵۲۵,۳۸۰
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۷۶,۹۵۰,۳۳۷ ۷۶,۰۹۸,۲۱۳ ۰ ۰ ۱۶۳,۹۴۶ ۰ ۱۱۲,۰۲۲ ۵۱,۹۲۴ ۳,۹۵۱,۳۲۳,۶۱۱,۳۲۱
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۷۵,۳۹۰,۳۴۵ ۷۴,۵۶۷,۸۰۲ ۰ ۰ ۱۶۳,۹۴۶ ۰ ۱۱۲,۰۲۲ ۵۱,۹۲۴ ۳,۸۷۱,۸۵۸,۵۶۵,۰۱۶
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۷۵,۳۹۱,۰۵۰ ۷۴,۵۶۸,۵۰۸ ۰ ۳۹ ۱۶۳,۹۴۶ ۲ ۱۱۲,۰۲۲ ۵۱,۹۲۴ ۳,۸۷۱,۸۹۵,۲۱۰,۱۲۱
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۷۵,۳۹۱,۷۲۷ ۷۴,۵۶۸,۵۹۸ ۰ ۸۳ ۱۶۳,۹۰۷ ۲۸ ۱۱۲,۰۲۰ ۵۱,۸۸۷ ۳,۸۶۹,۱۴۰,۸۶۲,۱۲۱
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۷۴,۹۳۳,۱۷۸ ۷۴,۱۱۳,۳۱۳ ۰ ۲۲۷ ۱۶۳,۸۲۴ ۴ ۱۱۱,۹۹۲ ۵۱,۸۳۲ ۳,۸۴۱,۴۴۱,۲۳۱,۵۹۴
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۷۴,۱۶۰,۲۳۱ ۷۳,۳۴۸,۸۵۹ ۱- ۱۰۷ ۱۶۳,۵۹۷ ۰ ۱۱۱,۹۸۸ ۵۱,۶۰۹ ۳,۷۸۵,۴۶۱,۲۴۰,۱۴۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۷۱,۷۱۵,۶۲۲ ۷۰,۹۴۶,۹۷۸ ۰ ۸ ۱۶۳,۴۹۰ ۲۱۲ ۱۱۱,۹۸۸ ۵۱,۵۰۲ ۳,۶۵۳,۹۱۱,۲۵۸,۳۵۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۶۹,۵۱۲,۴۸۰ ۶۸,۷۷۹,۱۸۳ ۰ ۰ ۱۶۳,۴۸۲ ۰ ۱۱۱,۷۷۶ ۵۱,۷۰۶ ۳,۵۵۶,۲۹۶,۴۵۴,۳۴۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۶۸,۵۶۰,۸۵۸ ۶۷,۸۴۰,۱۴۱ ۰ ۰ ۱۶۳,۴۸۲ ۰ ۱۱۱,۷۷۶ ۵۱,۷۰۶ ۳,۵۰۷,۷۴۲,۳۴۶,۸۸۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۶۸,۵۶۱,۱۶۷ ۶۷,۸۴۰,۴۵۰ ۰ ۶ ۱۶۳,۴۸۲ ۱۶۰ ۱۱۱,۷۷۶ ۵۱,۷۰۶ ۳,۵۰۷,۷۵۸,۲۹۴,۳۰۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۶۸,۵۵۷,۸۱۲ ۶۷,۸۳۹,۲۳۵ ۰ ۰ ۱۶۳,۴۷۶ ۶ ۱۱۱,۶۱۶ ۵۱,۸۶۰ ۳,۵۱۸,۱۴۲,۷۴۲,۵۷۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۶۹,۲۹۶,۴۹۵ ۶۸,۵۶۶,۴۸۹ ۰ ۵۴ ۱۶۳,۴۷۶ ۷۶ ۱۱۱,۶۱۰ ۵۱,۸۶۶ ۳,۵۵۶,۲۶۹,۴۹۸,۳۹۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۷۰,۵۵۸,۳۸۷ ۶۹,۸۰۸,۰۱۳ ۰ ۸۴ ۱۶۳,۴۲۲ ۶۶۰ ۱۱۱,۵۳۴ ۵۱,۸۸۸ ۳,۶۲۲,۱۹۸,۱۸۷,۴۲۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۷۰,۵۴۵,۸۳۶ ۶۹,۸۰۳,۷۰۱ ۱- ۴۰۲ ۱۶۳,۳۳۸ ۱۱ ۱۱۰,۸۷۴ ۵۲,۴۶۴ ۳,۶۶۲,۱۸۱,۳۴۴,۳۲۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۷۰,۶۵۵,۰۴۱ ۶۹,۹۰۵,۸۶۶ ۰ ۰ ۱۶۲,۹۳۶ ۰ ۱۱۰,۸۶۳ ۵۲,۰۷۳ ۳,۶۴۰,۲۰۸,۱۴۹,۲۷۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۷۳,۱۴۳,۳۱۷ ۷۲,۳۵۸,۶۹۶ ۰ ۰ ۱۶۲,۹۳۶ ۰ ۱۱۰,۸۶۳ ۵۲,۰۷۳ ۳,۷۶۷,۹۳۴,۳۹۹,۴۱۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۷۳,۱۴۳,۹۱۹ ۷۲,۳۵۹,۲۹۸ ۰ ۱۳۱ ۱۶۲,۹۳۶ ۱۴ ۱۱۰,۸۶۳ ۵۲,۰۷۳ ۳,۷۶۷,۹۶۵,۷۱۲,۷۷۰