اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,376
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,624
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 185,055,127,282
قیمت صدور هر واحد (ریال): 19,985,116
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 19,737,108
قیمت آماری هر واحد (ریال): 19,744,808
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فراز مشاور
حسابرس : حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه , ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,سیدجواد حسینی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 19,985,116 19,737,108 7,700 0 102,883 0 93,507 9,376 185,055,127,282
  2 1396/11/28 19,958,152 19,717,843 7,524 0 102,883 0 93,507 9,376 184,874,492,811
  3 1396/11/27 20,060,602 19,821,759 8,775 0 102,883 0 93,507 9,376 185,848,810,907
  4 1396/11/26 20,059,947 19,821,104 8,775 0 102,883 0 93,507 9,376 185,842,667,027
  5 1396/11/25 20,059,293 19,820,450 8,775 9 102,883 16 93,507 9,376 185,836,539,168
  6 1396/11/24 20,006,917 19,773,341 8,754 45 102,874 0 93,491 9,383 185,533,261,587
  7 1396/11/23 20,005,853 19,775,652 8,851 0 102,829 0 93,491 9,338 184,665,036,219
  8 1396/11/22 20,008,722 19,778,461 9,066 8 102,829 0 93,491 9,338 184,691,266,021
  9 1396/11/21 20,008,227 19,777,768 9,074 0 102,821 0 93,491 9,330 184,526,578,631
  10 1396/11/20 20,120,680 19,886,003 8,909 0 102,821 0 93,491 9,330 185,536,403,578
  11 1396/11/19 20,120,110 19,885,432 8,910 5 102,821 0 93,491 9,330 185,531,081,335
  12 1396/11/18 20,119,572 19,884,769 8,914 53 102,816 71 93,491 9,325 185,425,468,779
  13 1396/11/17 20,098,643 19,864,234 8,850 2 102,763 0 93,420 9,343 185,591,539,195
  14 1396/11/16 20,120,592 19,885,075 8,875 0 102,761 0 93,420 9,341 185,746,486,252
  15 1396/11/15 20,072,061 19,841,110 8,839 13 102,761 0 93,420 9,341 185,335,812,449
  16 1396/11/14 20,086,351 19,854,783 9,225 0 102,748 0 93,420 9,328 185,205,411,299
  17 1396/11/13 20,154,470 19,921,728 6,916 0 102,748 0 93,420 9,328 185,829,875,093
  18 1396/11/12 20,153,395 19,920,652 6,917 46 102,748 0 93,420 9,328 185,819,840,578
  19 1396/11/11 20,152,321 19,918,424 6,951 0 102,702 0 93,420 9,282 184,882,814,543
  20 1396/11/10 20,183,279 19,952,241 6,965 978 102,702 0 93,420 9,282 185,196,704,026
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق