اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,380
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,620
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 240,982,302,544
قیمت صدور هر واحد (ریال): 21,405,917
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 21,175,949
قیمت آماری هر واحد (ریال): 21,176,147
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فراز مشاور
حسابرس : حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه , ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,سیدجواد حسینی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/31 21,405,917 21,175,949 198 0 105,797 0 94,417 11,380 240,982,302,544
  2 1397/04/30 21,325,918 21,099,032 118 0 105,797 0 94,417 11,380 240,106,981,773
  3 1397/04/29 21,286,010 21,057,901 76 0 105,797 0 94,417 11,380 239,638,914,088
  4 1397/04/28 21,284,418 21,056,310 76 0 105,797 4 94,417 11,380 239,620,807,249
  5 1397/04/27 21,282,750 21,054,722 76 3 105,797 55 94,413 11,384 239,686,954,974
  6 1397/04/26 21,336,988 21,108,753 136 2 105,794 46 94,358 11,436 241,399,702,958
  7 1397/04/25 21,482,300 21,253,233 296 0 105,792 0 94,312 11,480 243,987,112,067
  8 1397/04/24 21,425,742 21,197,350 0 51 105,792 9 94,312 11,480 243,345,575,756
  9 1397/04/23 21,553,359 21,321,793 5 0 105,741 0 94,303 11,438 243,878,665,617
  10 1397/04/22 21,585,202 21,353,498 6 0 105,741 0 94,303 11,438 244,241,315,651
  11 1397/04/21 21,583,557 21,351,854 6 5 105,741 0 94,303 11,438 244,222,502,042
  12 1397/04/20 21,606,618 21,372,408 6 6 105,736 0 94,303 11,433 244,350,740,049
  13 1397/04/19 21,852,556 21,615,183 19 0 105,730 0 94,303 11,427 246,996,696,659
  14 1397/04/18 21,887,255 21,650,264 35 8 105,730 0 94,303 11,427 247,397,569,978
  15 1397/04/17 21,885,596 21,648,439 35 4 105,722 0 94,303 11,419 247,203,529,442
  16 1397/04/16 21,929,812 21,691,898 8 0 105,718 0 94,303 11,415 247,613,017,931
  17 1397/04/15 22,125,329 21,885,411 27 0 105,718 0 94,303 11,415 249,821,963,949
  18 1397/04/14 22,123,441 21,883,522 27 19 105,718 0 94,303 11,415 249,800,407,566
  19 1397/04/13 22,121,556 21,881,238 27 450 105,699 0 94,303 11,396 249,358,589,459
  20 1397/04/12 22,205,947 21,954,851 336 0 105,249 9 94,303 10,946 240,317,797,945