صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۹۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۸,۰۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۳۵,۰۴۶,۶۲۶,۹۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳,۴۹۵,۰۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲,۸۰۹,۴۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۲,۸۰۹,۴۹۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۶۳,۴۹۵,۰۵۱ ۶۲,۸۰۹,۴۹۲ ۰ ۴۲ ۱۵۱,۶۷۶ ۱۵ ۱۰۹,۷۲۳ ۴۱,۹۵۳ ۲,۶۳۵,۰۴۶,۶۲۶,۹۶۸
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۶۳,۴۹۶,۷۴۷ ۶۲,۸۱۱,۶۴۹ ۰ ۱۷۱ ۱۵۱,۶۳۴ ۵۶ ۱۰۹,۷۰۸ ۴۱,۹۲۶ ۲,۶۳۳,۴۴۱,۲۰۰,۶۶۹
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۶۳,۰۶۸,۲۲۵ ۶۲,۳۸۸,۵۸۴ ۰ ۳۷ ۱۵۱,۴۶۳ ۴ ۱۰۹,۶۵۲ ۴۱,۸۱۱ ۲,۶۰۸,۵۲۹,۱۰۴,۵۹۸
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۶۲,۵۰۸,۷۳۶ ۶۱,۸۳۹,۹۴۶ ۰ ۰ ۱۵۱,۴۲۶ ۰ ۱۰۹,۶۴۸ ۴۱,۷۷۸ ۲,۵۸۳,۵۴۹,۲۶۹,۱۰۷
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۶۲,۱۵۵,۸۰۶ ۶۱,۴۹۳,۰۲۷ ۰ ۰ ۱۵۱,۴۲۶ ۰ ۱۰۹,۶۴۸ ۴۱,۷۷۸ ۲,۵۶۹,۰۵۵,۶۷۰,۶۶۴
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۶۲,۱۵۵,۴۱۰ ۶۱,۴۹۲,۶۳۰ ۰ ۵۵ ۱۵۱,۴۲۶ ۱۹ ۱۰۹,۶۴۸ ۴۱,۷۷۸ ۲,۵۶۹,۰۳۹,۱۰۳,۰۵۴
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۶۲,۱۵۴,۵۹۷ ۶۱,۴۹۱,۲۴۶ ۰ ۷۴ ۱۵۱,۳۷۱ ۹ ۱۰۹,۶۲۹ ۴۱,۷۴۲ ۲,۵۶۶,۷۶۷,۵۸۹,۸۵۹
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۶۱,۸۹۴,۵۹۲ ۶۱,۲۳۴,۳۵۸ ۱- ۳۷ ۱۵۱,۲۹۷ ۳۹ ۱۰۹,۶۲۰ ۴۱,۶۷۷ ۲,۵۵۲,۰۶۴,۳۱۸,۳۵۱
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۶۱,۶۳۶,۶۸۰ ۶۰,۹۸۰,۵۶۹ ۰ ۲۵ ۱۵۱,۲۶۰ ۷ ۱۰۹,۵۸۱ ۴۱,۶۷۹ ۲,۵۴۱,۶۰۹,۱۵۵,۲۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۶۱,۱۰۴,۲۷۷ ۶۰,۴۵۵,۴۶۸ ۰ ۱ ۱۵۱,۲۳۵ ۲۸ ۱۰۹,۵۷۴ ۴۱,۶۶۱ ۲,۵۱۸,۶۳۵,۲۵۳,۸۷۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۶۱,۰۷۲,۰۴۳ ۶۰,۴۲۴,۲۳۵ ۰ ۰ ۱۵۱,۲۳۴ ۰ ۱۰۹,۵۴۶ ۴۱,۶۸۸ ۲,۵۱۸,۹۶۵,۵۰۵,۴۴۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۶۱,۱۵۸,۴۹۲ ۶۰,۵۱۰,۸۰۳ ۰ ۰ ۱۵۱,۲۳۴ ۰ ۱۰۹,۵۴۶ ۴۱,۶۸۸ ۲,۵۲۲,۵۷۴,۳۳۸,۸۱۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۶۱,۱۳۸,۸۷۳ ۶۰,۴۹۱,۱۸۴ ۰ ۴۱ ۱۵۱,۲۳۴ ۱۵۸ ۱۰۹,۵۴۶ ۴۱,۶۸۸ ۲,۵۲۱,۷۵۶,۴۶۹,۶۴۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۶۱,۱۳۱,۳۹۶ ۶۰,۴۸۵,۵۲۰ ۱- ۶ ۱۵۱,۱۹۳ ۸۸ ۱۰۹,۳۸۸ ۴۱,۸۰۵ ۲,۵۲۸,۵۹۷,۱۴۳,۳۴۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۶۰,۹۹۱,۴۰۳ ۶۰,۳۴۹,۱۶۶ ۰ ۴ ۱۵۱,۱۸۷ ۱۶۷ ۱۰۹,۳۰۰ ۴۱,۸۸۷ ۲,۵۲۷,۸۴۵,۵۰۸,۸۵۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۶۰,۷۰۷,۷۴۱ ۶۰,۰۷۲,۱۵۷ ۰ ۱۵ ۱۵۱,۱۸۳ ۳۲ ۱۰۹,۱۳۳ ۴۲,۰۵۰ ۲,۵۲۶,۰۳۴,۲۱۸,۶۷۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۶۰,۵۶۹,۸۹۹ ۵۹,۹۳۶,۵۲۳ ۰ ۵۲ ۱۵۱,۱۶۸ ۰ ۱۰۹,۱۰۱ ۴۲,۰۶۷ ۲,۵۲۱,۳۴۹,۷۰۸,۷۳۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۶۱,۰۹۵,۳۳۳ ۶۰,۴۵۳,۶۲۷ ۰ ۰ ۱۵۱,۱۱۶ ۰ ۱۰۹,۱۰۱ ۴۲,۰۱۵ ۲,۵۳۹,۹۵۹,۱۲۷,۰۵۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۶۱,۰۷۰,۱۵۹ ۶۰,۴۲۶,۰۲۵ ۰ ۰ ۱۵۱,۱۱۶ ۰ ۱۰۹,۱۰۱ ۴۲,۰۱۵ ۲,۵۳۸,۷۹۹,۴۲۷,۵۴۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۶۱,۰۶۹,۷۴۶ ۶۰,۴۲۵,۶۱۲ ۰ ۱۲ ۱۵۱,۱۱۶ ۱۶ ۱۰۹,۱۰۱ ۴۲,۰۱۵ ۲,۵۳۸,۷۸۲,۰۶۹,۷۷۳