اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,488
تعداد واحدهای باقی مانده: 25,512
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 814,010,677,337
قیمت صدور هر واحد (ریال): 33,503,522
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 33,241,207
قیمت آماری هر واحد (ریال): 33,241,207
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فراز مشاور
حسابرس : حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدرضا گل دوست ,رحیم صادقی دمنه , ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/28 33,503,522 33,241,207 0 0 122,130 0 97,642 24,488 814,010,677,337
  2 1397/10/27 33,504,477 33,242,162 1- 0 122,130 8 97,642 24,488 814,034,052,737
  3 1397/10/26 33,505,347 33,243,117 0 24 122,130 0 97,634 24,496 814,323,393,178
  4 1397/10/25 33,427,265 33,165,535 0 18 122,106 5 97,634 24,472 811,626,975,841
  5 1397/10/24 33,254,623 32,996,041 0 38 122,088 52 97,629 24,459 807,050,162,503
  6 1397/10/23 33,256,838 32,999,272 0 5 122,050 2 97,577 24,473 807,591,182,650
  7 1397/10/22 33,348,993 33,090,391 0 0 122,045 0 97,575 24,470 809,721,870,211
  8 1397/10/21 33,430,808 33,171,382 0 0 122,045 0 97,575 24,470 811,703,723,932
  9 1397/10/20 33,431,646 33,172,220 0 0 122,045 0 97,575 24,470 811,724,228,257
  10 1397/10/19 33,432,669 33,172,630 0 0 122,045 62 97,575 24,470 811,734,262,935
  11 1397/10/18 33,358,752 33,099,799 0 0 122,045 0 97,513 24,532 812,004,265,928
  12 1397/10/17 32,940,169 32,686,688 0 3 122,045 3 97,513 24,532 801,869,823,829
  13 1397/10/16 32,593,777 32,343,938 0 2 122,042 29 97,510 24,532 793,461,486,836
  14 1397/10/15 32,523,168 32,275,487 0 0 122,040 0 97,481 24,559 792,653,694,514
  15 1397/10/14 32,612,063 32,363,802 0 0 122,040 0 97,481 24,559 794,822,605,733
  16 1397/10/13 32,612,559 32,364,299 1- 1 122,040 0 97,481 24,559 794,834,808,353
  17 1397/10/12 32,613,059 32,364,788 0 3 122,039 1 97,481 24,558 794,814,458,353
  18 1397/10/11 32,910,721 32,659,853 0 34 122,036 14 97,480 24,556 801,995,345,371
  19 1397/10/10 33,000,430 32,749,000 0 3 122,002 2 97,466 24,536 803,529,464,080
  20 1397/10/09 32,987,283 32,735,514 0 0 121,999 6 97,464 24,535 803,165,828,661