اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,083
تعداد واحدهای باقی مانده: 25,917
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 898,766,974,347
قیمت صدور هر واحد (ریال): 37,639,318
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 37,319,560
قیمت آماری هر واحد (ریال): 37,321,582
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فراز مشاور
حسابرس : حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدرضا گل دوست ,رحیم صادقی دمنه , ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/29 37,639,318 37,319,560 2,022 171 119,619 0 95,536 24,083 898,766,974,347
  2 1397/07/28 37,478,483 37,155,624 3,628 0 119,448 0 95,536 23,912 888,465,270,469
  3 1397/07/27 36,411,761 36,104,563 3,794 0 119,448 0 95,536 23,912 863,332,317,373
  4 1397/07/26 36,412,383 36,105,185 3,794 59 119,448 0 95,536 23,912 863,347,190,145
  5 1397/07/25 36,413,006 36,105,048 3,803 101 119,389 7 95,536 23,853 861,213,718,014
  6 1397/07/24 36,438,823 36,134,901 3,440 8 119,288 0 95,529 23,759 858,529,108,713
  7 1397/07/23 35,878,992 35,585,812 2,403 59 119,280 63 95,529 23,751 845,198,622,998
  8 1397/07/22 34,785,023 34,502,250 969 926 119,221 26 95,466 23,755 819,600,951,885
  9 1397/07/21 34,860,410 34,570,055 3,223 0 118,295 0 95,440 22,855 790,098,595,772
  10 1397/07/20 35,994,597 35,699,693 546 0 118,295 0 95,440 22,855 815,916,492,861
  11 1397/07/19 35,993,558 35,698,655 546 1,829 118,295 20 95,440 22,855 815,892,757,275
  12 1397/07/18 35,991,923 35,671,672 592 211 116,466 57 95,420 21,046 750,746,000,192
  13 1397/07/17 35,813,161 35,493,089 5 185 116,255 122 95,363 20,892 741,521,625,471
  14 1397/07/16 34,472,360 34,164,848 157 172 116,070 114 95,241 20,829 711,619,616,823
  15 1397/07/15 34,728,959 34,417,026 189 650 115,898 92 95,127 20,771 714,876,046,948
  16 1397/07/14 36,020,900 35,689,273 59 0 115,248 0 95,035 20,213 721,387,270,338
  17 1397/07/13 36,348,100 36,016,904 43 0 115,248 0 95,035 20,213 728,009,678,284
  18 1397/07/12 36,348,647 36,017,450 44 8 115,248 191 95,035 20,213 728,020,722,857
  19 1397/07/11 36,338,458 36,010,233 43 343 115,240 40 94,844 20,396 734,464,714,486
  20 1397/07/10 36,764,551 36,413,836 38 374 114,897 0 94,804 20,093 731,663,203,121