صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۰.۱۶۵ (۰.۱۵۸)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۲.۰۲۲ %۱.۹۹۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۵.۴۶۸ %۵.۷۵۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۲۰.۱۰۳ %۲۳.۱۸۴
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۵۹.۶۹۷ %۶۵.۸۲۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۱۰۳.۸۳ %۹۸.۴۱۹
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۵۱۴۳.۱۱۳ %۲۴۸۶.۸۵۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۸۴۶۸ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۶.۶۶)% (۹۷.۴۶)%