صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱۰۱ ۱۳۸۷/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۸) ۰
۴۱۰۲ ۱۳۸۷/۰۴/۰۵ (۰.۲۷) (۰.۳۲) (۶۲.۴۶) (۶۹.۲۸)
۴۱۰۳ ۱۳۸۷/۰۴/۰۴ (۰.۶۹) (۰.۴۲) (۹۲.۰۲) (۷۸.۳۱)
۴۱۰۴ ۱۳۸۷/۰۴/۰۳ ۰.۴۶ (۰.۱۸) ۴۲۶.۱۳ (۴۷.۸۶)
۴۱۰۵ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ ۱.۴۷ ۰.۹۳ ۲۰,۷۶۶.۳۲ ۲,۸۴۷.۷۲
۴۱۰۶ ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ ۱.۳۱ ۱.۳۶ ۱۱,۴۳۶.۵۲ ۱۳,۸۱۹.۳۸
۴۱۰۷ ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۴۱۰۸ ۱۳۸۷/۰۳/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۳۲ ۰
۴۱۰۹ ۱۳۸۷/۰۳/۲۹ ۱.۲۷ ۱.۱۶ ۹,۹۵۶.۴۳ ۶,۷۰۰.۳۷
۴۱۱۰ ۱۳۸۷/۰۳/۲۸ ۱.۲۵ ۰.۸۵ ۹,۲۱۴.۶۹ ۲,۰۶۴.۲۶
۴۱۱۱ ۱۳۸۷/۰۳/۲۷ ۱.۳۵ ۱.۱۲ ۱۳,۴۲۹.۸۶ ۵,۷۸۷.۸۹
۴۱۱۲ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ ۱.۹۲ ۰.۶۳ ۱۰۲,۷۲۰.۷۳ ۸۷۶.۳۷
۴۱۱۳ ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ ۲.۴۹ ۰.۱۸ ۸۰۱,۰۸۲.۵۱ ۹۵.۷۷
۴۱۱۴ ۱۳۸۷/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۱) ۰
۴۱۱۵ ۱۳۸۷/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۴۱۱۶ ۱۳۸۷/۰۳/۲۲ ۰.۳۷ ۰.۸۳ ۲۹۱.۹۲ ۱,۹۱۴.۸۸
۴۱۱۷ ۱۳۸۷/۰۳/۲۱ ۷.۶۳ ۲.۴۴ ۴۵,۲۶۴,۱۸۰,۳۰۴,۷۹۲.۹ ۶۵۹,۴۵۸.۵۷
۴۱۱۸ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ ۰.۷۶ ۰.۸۵ ۱,۵۰۶.۵۵ ۲,۱۱۱.۷۱
۴۱۱۹ ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ ۰.۸۵ ۰.۴۳ ۲,۱۳۴.۴۴ ۳۷۶.۷
۴۱۲۰ ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۳) ۰