صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۶۴ ۰.۸۹ ۹۰۸.۳۹ ۲,۴۱۱.۴۷
۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۱۴) (۱.۰۷) (۹۸.۵) (۹۸.۰۱)
۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۵۳ ۰.۷ ۵۹۳.۹۸ ۱,۱۵۴.۱۸
۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱.۸۷ ۱.۹۶ ۸۵,۰۸۴.۰۸ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۲ ۰
۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ (۰.۰۵) ۰.۰۷ (۱۷.۹۲) ۳۰.۸۱
۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱.۱۳ ۱.۳۱ ۶,۰۰۸.۵۹ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲.۲۹ ۲.۱ ۳۹۰,۷۳۱.۷۷ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ (۰.۲۴) (۰.۲۸) (۵۸.۶۱) (۶۴.۲۹)
۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۷۷ ۱.۴۵ ۱,۵۳۱.۰۴ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰ ۰ ۰.۱۹ ۰
۳۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۰۶) ۰ (۲۰.۴) ۰
۳۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۵۲ ۱.۲۱ ۵۷۴.۱۲ ۸,۰۱۳.۲۸
۳۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۴ ۰
۳۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۱,۵۵۰.۲۱ ۱,۴۱۱.۸۱
۳۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۱۶ (۰.۱۶) ۸۲.۲۶ (۴۳.۹۲)
۳۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۱۷ ۰.۰۱ ۸۳.۵۵ ۲.۰۲
۳۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۰.۶۲) ۰
۴۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰