صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱,۵۲۵,۳۹۸ ۷۶.۵۲ % ۳۴۷,۳۲۰ ۱۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۲۲ ۱.۵۴ % ۹۰,۰۹۳ ۴.۳ % ۵۲۳,۸۰۱ ۲۶.۲۸ %
۳۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱,۵۲۶,۷۳۱ ۷۶.۶۴ % ۳۴۷,۳۲۰ ۱۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۲۲ ۱.۵۴ % ۸۷,۴۱۸ ۴.۱۷ % ۵۲۳,۸۰۱ ۲۶.۲۹ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱,۵۲۶,۷۳۱ ۷۶.۶۸ % ۳۴۷,۳۲۰ ۱۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۵۶۷ ۱.۴۹ % ۸۷,۳۷۱ ۴.۱۷ % ۵۲۳,۸۰۱ ۲۶.۳۱ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۵۳۱,۳۶۷ ۷۴.۶۹ % ۳۴۶,۷۰۴ ۱۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۷۵,۹۶۹ ۳.۷۱ % ۹۶,۲۴۸ ۳.۴۲ % ۵۲۳,۰۱۶ ۲۵.۵۱ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۵۷۳,۷۵۸ ۷۶.۶۵ % ۳۲۷,۰۰۰ ۱۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۰۶ ۴.۱۷ % ۶۶,۷۵۸ ۲.۹۴ % ۵۴۳,۴۲۷ ۲۶.۴۷ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۵۷۹,۱۱۹ ۷۶.۶۹ % ۳۱۹,۳۱۵ ۱۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۹۳,۸۴۲ ۴.۵۶ % ۶۶,۷۴۷ ۲.۸ % ۵۴۶,۵۷۴ ۲۶.۵۵ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۵۶۰,۹۱۷ ۷۵.۳۴ % ۳۱۲,۰۶۳ ۱۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۷۱۶ ۵.۳۴ % ۸۸,۱۰۱ ۲.۷۹ % ۵۴۱,۶۸۶ ۲۶.۱۵ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۵۵۵,۸۴۲ ۷۴.۶۶ % ۲۸۲,۰۹۵ ۱۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۸۹۶ ۷.۲۴ % ۹۵,۱۸۴ ۲.۷۷ % ۵۴۱,۹۴۴ ۲۶ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱,۵۵۵,۸۴۲ ۷۴.۶۶ % ۲۸۲,۰۹۵ ۱۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۸۹۶ ۷.۲۴ % ۹۵,۱۵۲ ۲.۷۷ % ۵۴۱,۹۴۴ ۲۶.۰۱ %
۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱,۵۵۵,۸۴۲ ۷۴.۷ % ۲۸۲,۰۹۵ ۱۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۶۷۹ ۷.۱۹ % ۹۵,۱۲۱ ۲.۷۷ % ۵۴۱,۹۴۴ ۲۶.۰۲ %