صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱,۵۲۱,۹۳۱ ۷۳.۹۸ % ۳۵۴,۱۰۹ ۱۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۱۷ ۰.۸۸ % ۱۶۳,۲۶۵ ۸.۳۵ % ۵۲۴,۶۶۹ ۲۵.۵ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱,۵۱۷,۸۳۸ ۷۳.۶۶ % ۳۵۳,۸۳۹ ۱۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۷۲ ۱.۲۵ % ۱۶۳,۱۹۱ ۸.۳۴ % ۵۲۰,۶۶۵ ۲۵.۲۷ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱,۵۱۶,۰۲۶ ۷۳.۶۱ % ۳۵۳,۶۱۷ ۱۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۵۴ ۱.۱۴ % ۱۶۶,۳۵۷ ۸.۴۵ % ۵۱۷,۳۱۱ ۲۵.۱۲ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱,۵۲۱,۱۵۵ ۷۳.۷۱ % ۳۵۳,۳۱۲ ۱۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۶۲ ۱.۱۲ % ۱۶۶,۲۶۳ ۸.۴۳ % ۵۲۱,۸۷۸ ۲۵.۲۹ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۱,۵۲۱,۱۵۵ ۷۳.۷۱ % ۳۵۳,۳۱۲ ۱۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۶۲ ۱.۱۲ % ۱۶۶,۱۶۲ ۸.۴۳ % ۵۲۱,۸۷۸ ۲۵.۲۹ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱,۵۲۱,۱۵۵ ۷۳.۷۶ % ۳۵۳,۳۱۲ ۱۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۷۷ ۱.۰۶ % ۱۶۶,۰۶۲ ۸.۴۳ % ۵۲۱,۸۷۸ ۲۵.۳ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱,۵۰۹,۹۶۰ ۷۳.۸۵ % ۳۵۲,۸۴۷ ۱۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۹۴ ۰.۸۲ % ۱۶۴,۹۹۱ ۸.۵۱ % ۵۱۶,۷۱۷ ۲۵.۲۷ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱,۵۳۴,۹۲۴ ۷۴.۹۴ % ۳۵۲,۵۴۲ ۱۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۷۸ ۰.۸۹ % ۱۴۲,۳۲۳ ۷.۲۷ % ۵۳۱,۱۵۹ ۲۵.۹۳ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱,۵۰۷,۳۶۷ ۷۴.۳۲ % ۳۵۲,۳۲۲ ۱۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۶۱ ۱.۰۶ % ۱۴۷,۰۸۱ ۷.۳۴ % ۵۱۷,۶۹۸ ۲۵.۵۲ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱,۵۰۸,۶۵۷ ۷۶.۲۸ % ۳۴۷,۴۰۲ ۱۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۱۷ ۱.۱۳ % ۹۹,۲۲۵ ۵.۲۳ % ۵۱۸,۹۸۰ ۲۶.۲۴ %