صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱,۵۵۲,۸۴۱ ۶۹.۶۷ % ۴۲۱,۰۶۳ ۱۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۸۷۷ ۳.۳۱ % ۱۸۱,۱۲۹ ۶.۵۱ % ۵۱۶,۹۸۰ ۲۳.۱۹ %
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱,۵۵۲,۸۴۱ ۶۹.۷۶ % ۴۲۱,۰۶۳ ۱۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۷۱,۱۴۲ ۳.۲ % ۱۸۱,۰۴۴ ۶.۵۱ % ۵۱۶,۹۸۰ ۲۳.۲۲ %
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۵۴۹,۴۰۴ ۷۰.۱۱ % ۳۸۷,۷۰۹ ۱۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۱۳ ۴.۵۴ % ۱۷۲,۵۳۲ ۶.۵۶ % ۵۲۰,۹۲۴ ۲۳.۵۷ %
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱,۵۵۶,۹۲۵ ۷۲.۳۱ % ۳۵۵,۴۲۹ ۱۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۹۳۳ ۴.۶۹ % ۱۳۹,۸۴۴ ۶.۷۳ % ۵۲۹,۱۵۲ ۲۴.۵۸ %
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱,۵۴۱,۴۸۵ ۷۴.۶۳ % ۳۵۵,۲۳۳ ۱۷.۲ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۱۳ ۱.۳۹ % ۱۳۹,۹۹۹ ۷.۰۱ % ۵۳۱,۴۴۰ ۲۵.۷۳ %
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱,۵۲۷,۸۵۶ ۷۴.۳۱ % ۳۵۵,۲۷۳ ۱۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۸,۵۵۰ ۰.۴۲ % ۱۶۴,۳۳۰ ۸.۴ % ۵۲۹,۲۱۴ ۲۵.۷۴ %
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱,۵۳۵,۱۵۵ ۷۴.۳۹ % ۳۵۴,۷۳۶ ۱۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۸,۲۳۴ ۰.۴ % ۱۶۵,۶۲۳ ۸.۳۴ % ۵۳۳,۲۱۴ ۲۵.۸۴ %
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱,۵۳۵,۱۵۵ ۷۴.۳۹ % ۳۵۴,۷۳۶ ۱۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۸,۲۳۴ ۰.۴ % ۱۶۵,۵۲۳ ۸.۳۴ % ۵۳۳,۲۱۴ ۲۵.۸۴ %
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱,۵۳۵,۱۵۵ ۷۴.۴ % ۳۵۴,۷۳۶ ۱۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۸,۰۲۴ ۰.۳۹ % ۱۶۵,۴۲۴ ۸.۳۳ % ۵۳۳,۲۱۴ ۲۵.۸۴ %
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱,۵۳۲,۴۰۶ ۷۴.۳۹ % ۳۵۴,۲۶۹ ۱۷.۲ % ۰ ۰ % ۸,۰۱۲ ۰.۳۹ % ۱۶۵,۲۳۲ ۸.۳۵ % ۵۳۰,۷۲۳ ۲۵.۷۶ %