صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱,۵۹۶,۹۶۱ ۶۷.۲۱ % ۴۹۰,۵۵۵ ۲۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۶۲۹ ۶.۲۱ % ۱۴۰,۷۶۱ ۶.۱۶ % ۵۱۶,۲۷۴ ۲۱.۷۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱,۵۹۸,۲۷۶ ۶۹.۶۶ % ۴۹۰,۴۶۸ ۲۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۵۷,۷۰۰ ۲.۵۱ % ۱۴۷,۹۴۸ ۶.۲۲ % ۵۱۷,۲۲۷ ۲۲.۵۴ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱,۵۹۴,۱۰۴ ۷۰.۲۱ % ۴۷۷,۸۹۹ ۲۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۳۱ ۲.۵۷ % ۱۴۰,۰۳۰ ۶.۴۲ % ۵۲۱,۴۰۴ ۲۲.۹۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱,۵۹۴,۱۰۴ ۷۰.۲۲ % ۴۷۷,۸۷۳ ۲۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۳۱ ۲.۵۷ % ۱۳۹,۹۴۶ ۶.۴۲ % ۵۲۱,۴۰۴ ۲۲.۹۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱,۵۹۴,۱۰۴ ۷۰.۲۸ % ۴۷۷,۸۴۷ ۲۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۵۶,۲۷۶ ۲.۴۸ % ۱۳۹,۸۶۲ ۶.۴۳ % ۵۲۱,۴۰۴ ۲۲.۹۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۵۶۶,۹۷۳ ۶۸.۳۷ % ۵۰۶,۱۲۶ ۲۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۰۹ ۲.۳۶ % ۱۶۴,۸۶۰ ۶.۳۴ % ۵۱۱,۴۰۸ ۲۲.۳۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۵۶۲,۸۵۰ ۶۵.۷۹ % ۴۸۳,۴۱۵ ۲۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۶۸۳ ۵.۱۶ % ۲۰۶,۶۹۴ ۶.۱۱ % ۵۱۱,۵۴۰ ۲۱.۵۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱,۵۶۲,۸۵۰ ۶۵.۷۹ % ۴۸۳,۳۸۹ ۲۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۶۸۳ ۵.۱۶ % ۲۰۶,۶۰۹ ۶.۱۱ % ۵۱۱,۵۴۰ ۲۱.۵۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۵۵۷,۴۰۲ ۷۱.۷۴ % ۴۲۱,۲۹۳ ۱۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۴,۸۳۳ ۲.۰۷ % ۱۴۷,۳۲۳ ۶.۶۹ % ۵۱۱,۵۳۷ ۲۳.۵۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱,۵۵۲,۸۴۱ ۶۹.۶۷ % ۴۲۱,۰۶۳ ۱۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۸۷۷ ۳.۳۱ % ۱۸۱,۲۱۴ ۶.۵۱ % ۵۱۶,۹۸۰ ۲۳.۱۹ %