صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۴۷,۴۹۹ ۵۱.۰۹ ۱,۴۶۳,۷۲۸ ۷۶.۰۴ ۱,۵۴۵,۳۳۱ ۷۱.۹۶ ۱,۵۹۶,۹۶۱ ۶۷.۲۱
اوراق ۲۹,۱۴۷ ۱۰.۰۹ ۳۱۵,۷۳۶ ۱۶.۴ ۳۹۷,۳۵۸ ۱۸.۵ ۴۹۰,۵۵۵ ۲۰.۶۴
وجه نقد ۶,۶۸۹ ۲.۳۱ ۷۱,۹۲۷ ۳.۷۳ ۴۷,۰۰۶ ۲.۱۸ ۱۴۷,۶۲۹ ۶.۲۱
سایر دارایی ها ۶,۸۳۰ ۲.۳۶ ۷۵,۴۳۵ ۳.۹۱ ۱۵۲,۸۵۹ ۷.۱۱ ۱۴۶,۴۵۹ ۶.۱۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۲,۵۴۳ ۲۱.۶۶ ۵۱۲,۶۳۷ ۲۶.۶۳ ۵۲۱,۶۹۱ ۲۴.۲۹ ۵۱۶,۲۷۴ ۲۱.۷۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد