صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 143,089,281,493
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه , ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,سیدجواد حسینی 9,486
حسابرس: حسابرسی رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,514 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,248,337
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,096,722
تاریخ محاسبه NAV: 1395/10/28 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,084,259
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود