صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید 92,335,765,122
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 8,323
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,677 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,239,659
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1387/02/20‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,094,048
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/09/25‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,094,048
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود