صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 133,429,802,780
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه , ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,سیدجواد حسینی 8,888
حسابرس: حسابرسی رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,112 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,176,654
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,063,310
تاریخ محاسبه NAV: 1395/09/12 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,012,354
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود