اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,531
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,469
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 134,180,536,344
قیمت صدور هر واحد (ریال): 18,034,553
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 17,817,094
قیمت آماری هر واحد (ریال): 17,903,806
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فراز مشاور
حسابرس : حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه , ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,سیدجواد حسینی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/30 18,034,553 17,817,094 86,712 0 100,886 13 93,355 7,531 134,180,536,344
  2 1396/08/29 17,920,917 17,704,411 84,617 0 100,886 0 93,342 7,544 133,562,076,457
  3 1396/08/28 17,917,498 17,703,178 86,534 0 100,886 0 93,342 7,544 133,552,777,670
  4 1396/08/27 17,916,890 17,702,571 86,533 0 100,886 0 93,342 7,544 133,548,194,220
  5 1396/08/26 17,879,600 17,665,786 90,540 0 100,886 0 93,342 7,544 133,270,685,962
  6 1396/08/25 17,879,001 17,665,187 90,540 48 100,886 0 93,342 7,544 133,266,167,683
  7 1396/08/24 17,878,404 17,663,220 91,120 9 100,838 0 93,342 7,496 132,403,496,262
  8 1396/08/23 17,834,089 17,619,405 83,177 1 100,829 0 93,342 7,487 131,916,484,492
  9 1396/08/22 17,820,290 17,605,761 64,583 17 100,828 0 93,342 7,486 131,796,727,139
  10 1396/08/21 17,786,273 17,571,348 95,155 20 100,811 0 93,342 7,469 131,240,400,551
  11 1396/08/20 17,766,559 17,550,945 87,998 0 100,791 0 93,342 7,449 130,736,990,115
  12 1396/08/19 17,768,597 17,552,946 94,809 0 100,791 0 93,342 7,449 130,751,898,395
  13 1396/08/18 17,768,066 17,552,415 94,809 28 100,791 0 93,342 7,449 130,747,938,668
  14 1396/08/17 17,767,536 17,551,071 95,167 0 100,763 0 93,342 7,421 130,246,501,398
  15 1396/08/16 17,739,682 17,523,029 95,368 45 100,763 0 93,342 7,421 130,038,401,273
  16 1396/08/15 17,725,649 17,507,871 93,541 0 100,718 3 93,342 7,376 129,138,055,200
  17 1396/08/14 17,666,619 17,449,767 98,480 0 100,718 0 93,339 7,379 128,761,830,068
  18 1396/08/13 17,644,390 17,426,949 98,337 0 100,718 0 93,339 7,379 128,593,455,609
  19 1396/08/12 17,602,131 17,385,276 105,869 0 100,718 0 93,339 7,379 128,285,955,100
  20 1396/08/11 17,601,619 17,384,764 105,869 0 100,718 15 93,339 7,379 128,282,176,313
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق