صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
96,594,959,196
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 8,382
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,618 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,695,221
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,524,094
تاریخ محاسبه NAV: 1394/02/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,524,094
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود