صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
90,246,303,427
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 8,125
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,875 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,251,613
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,107,237
تاریخ محاسبه NAV: 1394/01/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,107,237
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود