صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
121,267,153,687
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 8,226
حسابرس: حسابرسی رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,774 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,917,997
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,741,934
تاریخ محاسبه NAV: 1395/07/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,741,935
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود