صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
116,341,402,050
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 8,273
حسابرس: حسابرسی رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,727 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,225,359
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,062,782
تاریخ محاسبه NAV: 1395/04/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,062,783
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود