صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
93,189,257,959
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 8,186
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,814 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,540,626
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,383,980
تاریخ محاسبه NAV: 1394/04/09 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,383,980
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود