صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
86,950,168,415
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 8,161
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,839 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,790,472
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,654,352
تاریخ محاسبه NAV: 1393/12/12 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,654,352
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود