صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید 87,804,988,670
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 8,325
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,675 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,681,316
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,547,146
تاریخ محاسبه NAV: 1393/11/07 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,547,146
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود