صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
100,601,240,169
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 8,842
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,158 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,505,048
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,377,657
تاریخ محاسبه NAV: 1394/06/10 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,377,657
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود