صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری مفید 124,352,499,275
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 8,357
حسابرس: حسابرسی رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,643 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,049,210
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,880,040
تاریخ محاسبه NAV: 1395/08/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,880,041
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود