صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
121,654,160,649
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 8,287
حسابرس: حسابرسی رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,713 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,850,926
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,680,120
تاریخ محاسبه NAV: 1395/06/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,680,121
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود