صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
116,865,684,441
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت حسابرسی صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رضا ابراهیمی قلعه حسن 8,197
حسابرس: حسابرسی رهبین
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,803 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,415,656
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/02/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,257,128
تاریخ محاسبه NAV: 1395/05/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,257,129
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود